ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣ ನುಡಿಚಿತ್ರ home Home
State Releases District Releases Photos Invitations Features
home  Printer friendly Page home  Email this page
State Release 21-November 2017
Date Month Year
  • Dept of Labour
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು 2018 ರ ಜನವರಿ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನ

Previous Date

 
Untitled Page
Connect with us Twitter YouTube Face book Instagram