ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣ ನುಡಿಚಿತ್ರ home Home
State Releases District Releases Photos Invitations Features
home  Printer friendly Page home  Email this page
State Release 14-December 2017
Date Month Year
  • Dept of Kannada & Culture
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನೇಮಕ
  • General
  • ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದ 406 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಆರ್. ಸೀತಾರಾಂ.
  • ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ : ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
  • ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಆಚರಣೆ - 2017

Previous Date

 
Untitled Page
Connect with us Twitter YouTube Face book Instagram